Lizbonska pogodba, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, podpisana v Lizboni dne decembra – B. Lizbonska Pogodba () available to buy online at Many ways to pay. Non-Returnable. We offer fast, reliable delivery to your. Lizbonska pogodba () [The Law Library] on *FREE* shipping on qualifying offers. Lizbonska pogodba ().

Author: Fenrishicage Shakticage
Country: Yemen
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 3 November 2017
Pages: 441
PDF File Size: 7.84 Mb
ePub File Size: 19.11 Mb
ISBN: 767-3-17755-876-9
Downloads: 46483
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakazahn

Unija vzpostavi notranji trg.

Svet na predlog Komisije sprejme ukrepe za izvajanje okvira iz prvega pododstavka. Za skupno zunanjo in varnostno politiko veljajo posebna pravila in postopki. Pri njegovem delu sodeluje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko. Svetu pomaga generalni sekretariat pod vodstvom generalnega sekretarja, ki ga imenuje Svet.

Pri delu tega odbora lahko sodelujejo predstavniki zadevnih organov, uradov in agencij Unije. Evropska centralna banka je pravna oseba.

Lizbonski pogodbi visoka podpora

Lizbomska vzpostavi ekonomsko in monetarno unijo, katere valuta je euro. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe za: Komisija sodeluje na sestankih. Doda se nov drugi pododstavek: Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejemata ukrepe, potrebne za izvajanje odstavka 1.

  HEAVEN CHRISTOPH MARZI PDF

Predsednik Evropskega sveta ne sme imeti nacionalnega mandata. Use the Advanced search. Protokol o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski unijiki se nadomesti z novim protokolom z istim naslovom.

Institucije med seboj lojalno sodelujejo. Per il Presidente della Repubblica italiana. Predlog luzbonska drugega pododstavka se posreduje nacionalnim parlamentom. Za namene iz odstavka 1 Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku sprejmeta ukrepe, zlasti kadar so ti potrebni za pravilno delovanje notranjega trga, katerih cilj je zagotoviti:.

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije: Visoki predstavnik predseduje Svetu za zunanje zadeve. Ti pogodbi imata enako pravno veljavnost.

EUR-Lex Access to European Union law

Za predsednika Republike Slovenije. Prvi pododstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: Expand all Collapse all. Lietuvos Respublikos Prezidento vardu. Protokol o Statutu sistema Evropskih centralnih bank in Evropske centralne banke: Feito em Lisboa, em treze de Dezembro de dois mil e sete.

EUR-Lex – CTOC – EN – EUR-Lex

Pri izvajanju svojih pooblastil in upravljanju svojih financ je neodvisna. Doda se nov odstavek: Ta naslov vsebuje naslednja poglavja: Za prezidenta Slovenskej republiky.

  ADVC110 MANUAL PDF

Skupna varnostna in obrambna politika je sestavni del skupne zunanje in varnostne politike. Odbor iz odstavka 1 vsako leto preveri pravilnost poslovanja in knjigovodstva Banke. Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden.

Protokol o socialni in ekonomski koeheziji: Po pogodbx zakonodajnem postopku Evropski parlament in Svet skupaj sprejemata uredbe, direktive ali sklepe na podlagi predloga Komisije. Geschehen zu Lissabon am dreizehnten Dezember zweitausendsieben.