Doorwerking van het Gemeentedecreet op bestuurskracht van Vlaamse gemeenten. nl. , Journal Validation: vabb, Appears in. named ‘Municipal Decree’ (‘Gemeentedecreet’), was approved. Meanwhile, on the 25th of June , the Flemish government approved the order regarding. Brussels: Politeia. De Rynck, F. and M. Meire (). Draagvlakanalyse van het gemeentedecreet. Ghent: SBOV studie. De Rynck, F. and E. Wayenberg ().

Author: Shajind Taukus
Country: Madagascar
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 9 August 2013
Pages: 289
PDF File Size: 18.1 Mb
ePub File Size: 19.21 Mb
ISBN: 879-7-47009-321-5
Downloads: 32120
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Zulucage

Het college van burgemeester en schepenen geeft een ruime bekendheid aan het gemeentelijk mobiliteitsplan. Het richtinggevende deel van een gemeentelijk mobiliteitsplan is richtinggevend voor de gemeente en de eronder ressorterende diensten en agentschappen. Gemeentedecrete voorkomend geval houdt de Vlaamse Regering rekening met de resultaten van dit overleg.

De Vlaamse Regering en de deputatie kunnen gezamenlijk een provinciaal mobiliteitscharter opmaken.

Belgium | Eltis

De Vlaamse Regering gemeenteedcreet de procedures voor de aanvraag, beoordeling, toekenning en uitbetaling van de subsidie. De gemeente gemeentedecree kwestie brengt binnen de termijn, opgelegd door de Vlaamse Regering, de wijzigingen aan in het gemeentelijk mobiliteitsplan die noodzakelijk zijn om de onderlinge afstemming van de bepalingen, vermeld in het eerste lid, te verzekeren en brengt de Vlaamse Regering daarvan op de hoogte.

De overheden, diensten, agentschappen en rechtspersonen, vermeld in het eerste lid, houden bij het voorbereiden, het vaststellen, het uitvoeren, het volgen en het evalueren van het mobiliteitsbeleid ook rekening met de volgende beginselen: De Vlaamse Regering stelt het Mobiliteitsplan Vlaanderen vast voor een termijn van tien jaar.

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen en de gemeentelijk mobiliteitsplannen bevatten een richtinggevend en een informatief deel.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

De Vlaamse Regering maakt het participatietraject ruim bekend. De samenstelling van de RMC kan worden uitgebreid met andere relevante actoren. De Vlaamse Regering ontwikkelt en beheert een mobiliteitsmonitoringsysteem.

Na uitvoering van de sneltoets wordt het gemeentelijk mobiliteitsplan zo nodig geheel of gedeeltelijk herzien.

De samenstelling van de GBC kan worden uitgebreid met andere relevante actoren overeenkomstig de bepalingen die zijn vastgesteld door de Vlaamse Regering. Als daartoe wordt besloten door de gemeenteraad in het kader van participatie, kunnen de vergaderingen van de GBC worden opengesteld voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de bevolking.

  HYPERVIEW TUTORIALS PDF

Het mobiliteitsmonitoringsysteem bevat ten minste de ontwikkeling en het beheer van: De RMC wordt bijgestaan door een kwaliteitsadviseur die wordt aangesteld door het departement. Afdeling II Mobiliteitsplan voor vervoersgebieden Artikel De bepalingen, vermeld in het eerste lid, zijn informatief.

Bij de vaststelling of herziening van de mobiliteitsplannen en bij het opstellen van de voortgangsrapporten wordt steeds rekening gehouden met de resultaten van de mobiliteitsmonitoring, vermeld in het eerste lid.

De Vlaamse Regering bepaalt de nadere voorwaarden op basis waarvan het personeel, de plannen en de projecten, vermeld in de eerste paragraaf, subsidiabel zijn. De door de Vlaamse Regering aangewezen projecten worden op een gefaseerde wijze uitgewerkt, waarbij de volgende stappen worden onderscheiden: De kwaliteitsadviseur brengt zijn advies uit over de aangepaste sneltoets binnen de termijn daartoe bepaald door de Vlaamse Regering.

In dit decreet wordt verstaan onder: De Vlaamse Regering wijst een gemeentedecrewt werkgroep aan, hierna de gewestelijke planningscommissie te noemen, die is belast met de voorbereiding, de voortgangscontrole van de uitvoering en de evaluatie van het Mobiliteitsplan Vlaanderen. Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Als de MORA geen advies heeft verleend binnen die termijn, mag aan het adviesvereiste worden voorbijgegaan. Als geen regels worden vastgesteld voor de participatie van de bevolking en de informatievoorziening, vermeld in het eerste lid, onderwerpt het college van burgemeester en schepenen het voorlopige ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan minstens aan een openbaar onderzoek.

Om de ontwikkeling van het mobiliteitsbeleid op tussenliggend niveau te bevorderen, kan de Vlaamse Regering, binnen de perken van de begrotingskredieten, een subsidie verlenen aan de provincies ter uitvoering van het provinciale mobiliteitscharter, vermeld in artikel Titel IV Wijzigingsbepaling Artikel Bij ongunstig advies brengt de GBC aan de sneltoets de nodige aanpassingen aan om tegemoet te komen aan de punten die aanleiding gaven tot het ongunstig advies, behalve als het ongunstig advies werd heroverwogen.

Het Mobiliteitsplan Vlaanderen wordt uiterlijk op 31 december voor het eerst vastgesteld en bekendgemaakt. Het richtinggevende deel van het Mobiliteitsplan Vlaanderen is richtinggevend voor het Vlaamse Gewest, de eronder ressorterende diensten en agentschappen, de provincies en gemeenten, alsmede de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen die in het Vlaamse Gewest belast gemeentederceet met taken van openbaar nut.

  BY THE SEA ABDULRAZAK GURNAH PDF

De gemeenteraad stelt het ontwerp van gemeentelijk mobiliteitsplan voorlopig vast. Het Mobiliteitsplan Vlaanderen en de gemeentelijk mobiliteitsplannen bevatten bepalingen die de afstemming regelen met: Het gemeentelijk mobiliteitsplan richt zich naar het Mobiliteitsplan Vlaanderen, waarvan het de bepalingen aanvult op gemeentelijk niveau.

Decreet betreffende het mobiliteitsbeleid

Dit charter is een beleidsovereenkomst die in gezamenlijk overleg wordt opgesteld over een specifiek mobiliteitsthema dat verband kan houden met onder meer: Ze draagt er zorg voor dat aan het voortgangsrapport een ruime bekendheid wordt gegeven. Het informatieve deel van het Mobiliteitsplan Vlaanderen bevat ten minste: Het richtinggevende deel van het Mobiliteitsplan Vlaanderen omvat ten minste: De kwaliteitsadviseur is verantwoordelijk voor: Titel II Missie, doelstellingen en beginselen Artikel 3.

De planningscommissie is ten minste samengesteld uit personeel van: De bepalingen van het decreet van 20 april betreffende de mobiliteitsconvenants en de modules die zijn vastgesteld, blijven van toepassing op de mobiliteitsconvenants die worden gesloten binnen een termijn van twee jaar na de datum van de inwerkingtreding van het decreet, vermeld in het eerste lid, als het besluit van de gemeenteraad daartoe werd genomen na 15 april en voor de inwerkingtreding van dit decreet.

Het besluit betreffende het participatietraject wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Bij aanpassing van het gemeentelijk mobiliteitsplan, als vermeld in het zesde lid, wordt het opnieuw ter advies voorgelegd aan de kwaliteitsadviseur.

Er wordt een gemeentdecreet opgemaakt op de volgende niveaus: Het verzoek tot heroverweging wordt ingediend bij de Vlaamse Regering. Titel I Algemene bepalingen Artikel 1.