WJZ/, tot wijziging van de Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet en Gaswet in verband met de implementatie van de. Elektriciteitswet De elektriciteitswet kan hier worden ingezien: http:// Back to top. Elektriciteitswet National Legislation (The Netherlands). Country, The Netherlands. URL, Categories.

Author: Faulabar Gotaur
Country: Brazil
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 17 February 2004
Pages: 351
PDF File Size: 16.10 Mb
ePub File Size: 12.45 Mb
ISBN: 137-6-94742-205-6
Downloads: 70574
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dizragore

Informatieverstrekking Toon relaties in LiDO. Artikel 17a Toon relaties in LiDO.

Wijzigingswet Elektriciteitswet 1998 en Gaswet (nadere regels omtrent een onafhankelijk netbeheer)

Artikel 37a Toon relaties in LiDO. Artikel 77f Toon wetstechnische informatie.

Inwerkingtreding Selecteer een datum Artikel 41d Toon relaties in LiDO. Artikel 16c Toon relaties in LiDO. Gedeputeerde staten elektrixiteitswet terstond een afschrift aan burgemeester en wethouders van beschikkingen die zijn gegeven met toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in de eerste volzin.

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een onafhankelijke positie van netbeheerders ten aanzien van productie- handels- en leveringsbedrijven van elektriciteit en gas te bevorderen en ook overigens nadere eisen te stellen aan de taken van netbeheerders en aan de uitvoering daarvan.

De Autoriteit Consument en Markt kan deze termijn eenmaal met vier weken verlengen. Artikel 20 Toon relaties in LiDO. Artikel 18a Toon relaties in LiDO. Artikel 26af Toon relaties in LiDO.

Artikel 5 Toon relaties in LiDO. Artikel 62 Toon relaties in LiDO. Toevoegen van wetstechnische informatie Exclusief wetstechnische informatie Inclusief wetstechnische informatie Sluit. Een representatieve organisatie van partijen op de elektriciteitsmarkt wordt geacht belanghebbende te zijn bij een besluit, niet zijnde een beschikking, genomen op grond van deze wet. Artikel 25 Toon relaties in LiDO.

Artikel 80 Toon relaties in LiDO. Artikel 9f Toon relaties in LiDO. Artikel 44 Toon relaties in LiDO.

  CARLO CIPOLLA ESTUPIDEZ PDF

Artikel 65 Toon relaties in LiDO. Artikel 12, eerste lid, eerste volzin, van de Elektriciteitswet is van toepassing. Artikel 19b Toon relaties in LiDO. Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. De voordracht voor een krachtens artikel 2984 of 85 vast te stellen algemene maatregel van bestuur en voor een wijziging van een krachtens artikel 20 vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

Artikel 77k Toon relaties in LiDO. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om een link te maken naar een specifiek lid van een artikel.

Elektriciteitswet | HyLAW Online Database

Artikel 20ca Toon relaties in LiDO. Artikel 1 Toon relaties in LiDO. Artikel 41 Toon relaties in LiDO. Zolang nadien nog een overeenkomst van kracht is, geschiedt een nieuwe aanwijzing overeenkomstig dit artikel.

Artikel 51 Toon relaties in LiDO. Artikel 16d Toon relaties in LiDO. Artikel 43 Toon relaties elektriviteitswet LiDO. Artikel 26aa Toon relaties in LiDO. Daarbij worden deze herberekening en de wijze waarop de uitkomsten daarvan in de inkomsten zijn verdisconteerd separaat weergegeven.

Ten aanzien van de overeenkomstig dit hoofdstuk door de Autoriteit Consument en Markt elekrticiteitswet voorwaarden zijn de artikelen 37a en 38, eerste tot en met derde lidvan overeenkomstige toepassing.

EUR-Lex Access to European Union law

Artikel 16e Toon relaties in LiDO. Indien ten aanzien van duurzame elektriciteit een weigering transport uit te voeren als bedoeld in de eerste volzin plaatsvindt, meldt de netbeheerder dit aan de Autoriteit Consument en Markt, waarbij de netbeheerder aangeeft welke maatregelen worden genomen elektriiciteitswet toekomstige weigeringen te voorkomen.

  ADIOS A LAS ARMAS JOHN CARLIN PDF

Artikel 77j Toon relaties in LiDO.

De netbeheerder onthoudt zich hierbij van iedere vorm van discriminatie. Artikel 77n Toon relaties in LiDO. Artikel 72j Toon relaties in LiDO. Selecteer een andere versie waarmee u de elketriciteitswet geselecteerde versie, inwerkinggetreden opwilt vergelijken.

Ten elektirciteitswet eenmaal per jaar meldt hij aan Onze Minister iedere wijziging van de namen of adressen en zendt hij hem een beschrijving van de wijziging van het net dat door hem wordt beheerd.

Artikel 3 Toon relaties in LiDO. Taak ten aanzien van energiebesparing en bevordering van duurzame energie Toon relaties in LiDO. Artikel 86 Toon relaties in LiDO. Artikel 76 Toon relaties in LiDO. Artikel 20b Toon relaties in LiDO.

– Regeling – Elektriciteitswet – BWBR

Bij de vaststelling van de tarieven, bedoeld in artikel 41c, eerste lid, van de Elektriciteitswet voor het jaar wordt de formule, vervat in artikel 41b, eerste lid, onderdeel d, van de Elektriciteitswettoegepast met een zodanige correctie voor de gevolgen van de wijziging in het beheer van de netten met een spanningsniveau van kV of kV door de in artikel I, onderdeel Avoorgestelde wijziging van artikel 10, eerste lid, van de Elektriciteitswetdat deze wijziging geen gevolgen heeft voor de betrokken netbeheerders anders dan voortvloeit uit de wijziging van het beheer.

Dienstverlening Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies. Artikel 26 Toon relaties in LiDO.

Aanbesteding van productiecapaciteit Toon relaties in LiDO. Directe lijn Toon relaties in LiDO.